Informatie over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens binnen het kader van landmeting via drones

Informatie over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens conform art. 13 AVG binnen het kader van landmeting via drones

Het maken van terreinmodellen met behulp van drones en ook de documentatie van de bouwvoortgang op grote bouwplaatsen is een economisch alternatief voor metingen via de gebruikelijke GPS-techniek of handmatige bouwdocumentatie.

Het registreren en meten van de aanwezige topografie geschiedt via vliegen met een drone en een aansluitende door software beveiligde evaluatie door ons ingenieurs. Hierbij concentreren wij ons op vooraf gemarkeerde / aangewezen plekken op de bouwplaats.

Wij willen u graag conform art. 13 AVG over de hierbij mogelijk uitgevoerde verwerking van persoonsgebonden gegevens informeren.

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke medewerker alsook van de toezichthouder voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door de verantwoordelijke:

HERING Bahnbau GmbH
Neuländer 1 | Holzhausen
D-57299 Burbach
Tel.: +49 2736 27-131
E-Mail: gruppe@remove-this.hering-bau.de

De toezichthouder voor gegevensbescherming van het bedrijf van Hering Bahnbau GmbH is:

Dipl.-Ing. Lars Ebertz namens
EBERTZ DATENSCHUTZ GmbH
Lubergstraße 2
35756 Mittenaar
www.ebertz-datenschutz.de
E-Mail: lars@ebertz-datenschutz.de

2. Verzameling en opslag van persoonsgebonden gegevens alsook soort en doel en de toepassing

 • Binnen het kader van de meetactiviteiten kan het zo zijn dat tijdelijk persoonsgebonden gegevens – beeldgegevens vanuit de verticale - door het systeem worden geregistreerd. Dat is niet het doel van de vlieg- en meetactiviteiten en wij willen u bij dezen verzekeren dat deze gegevens onmiddellijk door ons worden verwijderd! Veeleer is het doel een opmeting van gemarkeerde plekken op de bouwplaats voor een goede en vlotte afhandeling van de opdracht. Dit kan in opdracht van een overheidsinstantie of een niet-overheidsinstantie plaatsvinden.
 • De verzameling en verwerking van deze meetgegevens wordt

  - uitgevoerd voor een correcte afhandeling van opdrachten
  - Meting
  EVENTUELE PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS OF GEGEVENS OVER PARTICULIERE RUIMTEN / PERCELEN WORDEN ONMIDDELLIJK GEANONIMISEERD OF VERWIJDERD (zie art. 4 AVG voor de definitie)

 • De gegevensverwerking geschiedt in principe op basis van art. 6 lid 1 alinea 1 punt b AVG voor de genoemde doeleinden voor de adequate verwerking van de offerte/opdracht en voor de wederzijdse vervulling van de verplichtingen van de opdracht.

 • De voor de bewerking en uitvoering van de opdracht door ons verzamelde gegevens worden tot aan het einde van de wettelijke bewaartermijn opgeslagen en daarna verwijderd, behalve als wij conform artikel 6 lid 1 alinea 1 punt c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (op basis van de Duitse wetten HGB, StGB of AO) tot een langere opslag zijn verplicht of u conform art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG akkoord bent gegaan met een langere opslag.

3. Doorgifte van gegevens aan derden

Een overdracht van uw gegevens aan derden voor andere dan de hier genoemde doeleinden vindt niet plaats.

 • Voor zover dit volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt b AVG voor de afhandeling van uw aanvraag/uw opdracht is vereist, worden uw persoonsgebonden gegevens aan derden doorgegeven.

 • Daarnaast kan het – bijv. wanneer zich personen in de meet-/vliegzone bevinden - zo zijn dat een verwerking op basis van art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang / belangenafweging) wordt uitgevoerd.

 • ALLE GEGEVENS BUITEN HET KADER VAN DE BOUWPLAATS/METING/DOCUMENTATIE WORDEN IN GEEN ENKEL GEVAL DOORGEGEVEN.

4. Rechten van betrokkene

U hebt het recht:

 • om conform art. 7 lid 3 AVG de aan ons gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Dat heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op uw toestemming was gebaseerd, in de toekomst niet meer mogen voortzetten;

 • om conform art. 15 AVG informatie over de door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens te eisen. De informatie omvat ook categorieën van ontvangers waaraan de gegevens zijn doorgegeven en het doel en de duur van de opslag.  

 • om conform art. 16 AVG een onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens of de vervollediging van de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te eisen;

 • om conform art. 17 AVG de verwijdering van de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te eisen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, wegens redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • om conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebt of u conform art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

 • om conform art. 20 AVG uw persoonsgebonden gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te eisen en

 • om conform art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u hiervoor terecht bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, de plaats waar u werkt of de vestigingsplaats van ons hoofdkantoor.

5. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgebonden gegevens op basis van rechtmatige belangen conform art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG worden verwerkt, hebt u het recht conform art. 21 AVG bezwaart te maken tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover hiervoor redenen bestaan die met uw specifieke situatie verband houden. Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, is een e-mail aan lars@remove-this.ebertz-datenschutz.de voldoende.

Newsletter IconNewsletter