Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag - Algemene informatie

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming werd verstrekt in onze Privacyverklaring, die u onder deze tekst kunt vinden.

Vastleggen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. Zijn/haar contactgegevens vindt u in de colofon op deze website.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u ons deze meedeelt. Een voorbeeld is de gegevens die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen vastgelegd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch vastgelegd, zodra u deze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens wordt gedeeltelijk gebruikt om te garanderen dat de website foutloos beschikbaar wordt gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw gegevens?

U hebt altijd het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, ontvanger(s) en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u recht om rectificatie of wissing van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en bij andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon wordt vermeld. Bovendien hebt u recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ook hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Nadere informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Tijdens het bezoek van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; u kunt op basis van het surfgedrag niet persoonlijk worden geïdentificeerd.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of dit voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vindt u in de onderstaande Privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (zgn. hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden vastgelegd, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Daartoe behoren vooral IP-adres, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, namen, toegang tot de website en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de nakoming van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover die nodig zijn om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies voor die gegevens op te volgen.

Afsluiting van een verwerkingsovereenkomst

Om persoonsgegevens tijdens de verwerking te beschermen, hebben wij een verwerkingsovereenkomst met onze hoster afgesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring. Tijdens het gebruik van deze website worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt beschreven hoe en voor welk doel dat gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet 100% veilig is. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hering Management GmbH
Neuländer 1 | Holzhausen
D-57299 Burbach
Telefoon: +49 2736 27-0
E-mail: gruppe@remove-this.hering-bau.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Dipl.-Ing. Lars Ebertz namens
EBERTZ DATENSCHUTZ GmbH
Lubergstraße 2
35756 Mittenaar
www.ebertz-datenschutz.de
E-Mail: lars@remove-this.ebertz-datenschutz.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming altijd intrekken. Daarvoor hoeft u alleen een informele mededeling per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan intrekking heeft plaatsgevonden, wordt daardoor niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen de verzameling van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER GEGEVENS WORDEN VERWERKT KRACHTENS ART. 6, LID 1, PUNT E OF F, AVG, HEBT U ALTIJD HET RECHT, OM REDENEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE VOORTVLOEIEN, OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE OP DEZE BEPALINGEN ZIJN GEBASEERD. DE BETREFFENDE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ SPECIFIEKE DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21, LID 1, AVG). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U ALTIJD HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR EEN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DIE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR KRACHTENS ART. 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn normale verblijfplaats, zijn werk of de plaats van de vermoedelijke overtreding. Het recht om een klacht in te dienen geldt ook onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw instemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, naar u of een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten sturen. Wanneer u verzoekt om directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als dat technisch mogelijk is.

SSL- resp. TSL-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- resp. TLS-versleuteling. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat in de adresregel van de browser “http://” in “https://” verandert en bovendien aan het hangslotje-symbool in uw browserregel.
Wanneer de SSL- resp. TSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt, niet door derden worden gelezen.

Inzage, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen altijd het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, en evt. recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Hiervoor en bij andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met het adres dat in de colofon wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  •  Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende die controleperiode hebt u het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verlangen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u deze wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht om, in plaats van wissing, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt krachtens art. 21, lid 1, AVG, moet uw en onze belangen tegen elkaar worden afgewogen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of vanwege het algemene belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van de overeenkomstig de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor bij ongevraagde toezending van reclamemateriaal, zoals door spam-e-mails.

4. Vastleggen van gegevens op deze website

Server-logbestanden

De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browsersessie van het gebruikte besturingssysteem
  • verwijzende (referrer) URL
  • hostnaam van de betreffende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.
Het vastleggen van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons met behulp van een contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u ingevoerde contactgegevens voor de bewerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door. Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van de overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang aan de effectieve afhandeling van de naar ons gestuurde aanvragen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) of op uw instemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) voor zover daarom werd verzocht.
De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – worden daardoor niet aangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door. Deze gegevens worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van de overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw instemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang effectieve afhandeling van de naar ons gestuurde aanvragen. De door u via contactaanvragen naar ons gestuurde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral wettelijke bewaartermijnen – worden daardoor niet aangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om aanvullende functies op de site te gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen. Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt ingevuld om u op deze manier te informeren. De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het door de registratie ontstane gebruiksrelatie en evt. ter voorbereiding van aanvullende overeenkomsten (art. 6, lid 1, punt b AVG). De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden aansluitend gewist. Wettelijke bewaartermijnen worden daardoor niet aangetast.

5. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website gebruikt de Open Source webanalysedienst Matomo.

Deze analysetools worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbod op de website als zijn reclame te optimaliseren. Als u niet instemt met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, worden daardoor ook het Matomo opt-out-cookie gewist. De afmelding (opt-out) moet dan bij het volgende bezoek van deze website weer worden geactiveerd.

6. Newsletter

Newslettergegevens

Als u zich wilt abonneren op de Newsletter die op onze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de Newsletter. Overige gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en worden niet naar derden doorgestuurd.

De gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de Newsletter worden ingevuld, worden daarom uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de Newsletter kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldingslink in de Newsletter. De rechtmatigheid van de gegevens die tot dan zijn verwerkt, wordt door de intrekking niet aangetast.

Wij slaan de gegevens op die u voor de ontvangst van de Newsletter aan ons hebt meegedeeld, totdat u zich bij ons resp. bij de aanbieder van de Newsletter afmeldt, en deze gegevens worden na afmelding van de Newsletter uit de distributielijst voor de Newsletter gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen, worden daardoor niet aangetast. Na uw afmelding uit de Newsletter-distributielijst wordt uw e-mailadres bij ons resp. de aanbieder van de Newsletter evt. in een Blacklist opgeslagen, om toekomstige e-mails te voorkomen. De gegevens in de Blacklist worden alleen voor dat doel gebruikt en niet met andere gegevens gecombineerd. Dit is zowel in ons belang als in het belang van de nakoming van de wettelijke voorschriften bij de verzending van Newsletters (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG). De opslag in de Blacklist is qua tijd onbeperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, wanneer uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Wanneer u een van onze sites met een YouTube plug-in oproept, verschijnt bij elke daar aanwezige YouTube-video eerst een melding over ‘Video van YouTube laden’. Daardoor wordt pas verbinding gemaakt met de servers van YouTube nadat u op een van deze meldingen hebt geklikt, om de betreffende video van YouTube te laden.

De exploitant van deze YouTube-diensten is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze websites u hebt bezocht. Als u zich op uw YouTube-account hebt aangemeld, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Dit kunt u voorkomen door afmelding uit uw YouTube-account. Daarnaast kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website krijgen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze wist. Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsactiviteiten worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Wanneer om een desbetreffende instemming werd gevraagd (bijv. instemming met de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt a), AVG; de instemming kan altijd worden ingetrokken.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in zijn Privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.&nbs

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven die in de VS zijn gevestigd.  Op het moment dat deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS niet is aan te merken als veilig derde land is in de zin van de EU wet op de gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens te sturen naar autoriteiten belast met de veiligheid, zonder dat u als betrokkene hiertegen in rechte zou kunnen optreden. Om die reden kan dus niet worden uitgesloten dat autoriteiten in de VS (b.v. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze activiteiten m.b.t. de verwerking van uw gegevens.

GOOGLE MAPS

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Als u een van onze met een Google Maps-plugin (3D-video's) geïntegreerde pagina's oproept, wordt voor iedere video een voorbeeldscherm weergegeven met de opmerking "Dubbelklik voor meer gegevensbescherming". Er wordt pas een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht wanneer u op een van deze voorbeeldschermen klikt om de bijbehorende Google-video te laden.

De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u eerst uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wij gebruiken Google Maps voor een betere presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub f AVG. Indien er om toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens
Wij bieden u de mogelijkheid online bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij garanderen dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Als u ons een sollicitatie toestuurt, verwerken wij uw daarmee verband houdende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken etc.), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De rechtsgrond daarvoor is § 26 BDSG-neu volgens Duits recht (voorbereiding van een arbeidsovereenkomst), artikel 6, lid 1, punt b) AVG (algemene voorbereiding op een overeenkomst) en – voor zover u instemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1, punt a), AVG. De instemming kan altijd worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven naar personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, punt b) AVG voor de afsluiting van een arbeidsovereenkomst in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, u een aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) te bewaren tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient vooral als bewijsmateriaal in het geval van een rechtszaak. Als duidelijk dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigende of aanhangig gemaakte rechtszaak), worden deze pas gewist wanneer het doel van het verder bewaren vervalt. De gegevens kunnen bovendien langer worden bewaard wanneer u daarmee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) of wanneer wettelijk bewaarplichten de wissing verhinderen.

Opname in de sollicitantenpool

Als wij u geen baan aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze sollicitantenpool op te nemen. Bij een dergelijke opname worden alle documenten en gegevens voor de sollicitatie in de sollicitantenpool opgenomen, om in geval van geschikte vacatures contact met  te kunnen opnemen. De opname in de sollicitantenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt vrijwillig instemmen en de instemming staat niet in verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn instemming altijd intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitantenpool gewist, mits er geen wettelijke bewaartermijnen gelden. De gegevens in de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na de instemming onherroepelijk gewist.

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens conform art. 13 AVG binnen het kader van landmeting via drones

Newsletter IconNewsletter