Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u hieronder in onze Privacyverklaring.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u die aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of wissing van deze gegevens te vragen. Zowel hiervoor als voor verdere vragen over het onderwerp Gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details hierover zijn te vinden in de Privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deze Privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze P\privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website(s) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden dit gebeurt. Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) niet 100% veilig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking, de zgn. Verwerkingsverantwoordelijke, op deze website is:

Hering Management GmbH
Nieuwe landen 1
57299 Burbach (Holzhausen)
Telefoon: +49 2736 2736 27-0
E-mail: datenschutz@remove-this.hering-bau.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.
Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (artikel 21 AVG). Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. De rechtsgrond waarop de betreffende verwerking is gebaseerd, vindt u in deze Privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens artikel 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit verenigbaar is met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens artikel 21, lid 2 AVG).

Recht op indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuk op de AVG hebben de betrokken partijen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, naar u of een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten sturen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke , gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als site-exploitant, gebruikt deze website een SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Inzage, blokkering, wissing en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken, bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij de volgende meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de wissing ervan.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de wissing ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen tegen onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of vanwege een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de ongevraagde verzending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld met spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk vereiste functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Dipl.-Ing. Lars Ebertz namens L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17
35756 Middenhaar
Telefoon: +49 2778 6969 29
E-mail: datenschutz@remove-this.l-e-c.com

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies in bepaalde gevallen of nooit accepteert en dat automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van deze sites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het gaat daarbij om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van de verwijzer
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens in het aanvraagformulier, inclusief de daarin aangegeven contactgegevens opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van maatregelen voor afsluiting van de overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte onderzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons opgeslagen totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de daarvoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren wij de registratie. In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze diensten of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast. De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyseservice Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarvoor wordt de informatie die door het cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt voor de opslag geanonimiseerd.
Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. De opslag van Matomo cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden verstrekt. U kunt de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u hier de opslag en het gebruik ervan deactiveren. In dit geval wordt een opt-out cookie in uw browser opgeslagen om te voorkomen dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook het Matomo Opt-Out cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw geactiveerd worden wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

7. plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. De sites worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze sites met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers, waarbij de YouTube-server wordt geïnformeerd over de ’sites die u hebt bezocht. Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de betreffende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken etc.), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de motivering van een dienstverband. De rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-neu (aangaan van een dienstverband), artikel 6, lid 1, punt b AVG (voorbereiding van een overeenkomst) en - indien u toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, punt a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkings-systemen op basis van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, punt b AVG ten behoeve van de uitvoering van het dienstverband.

Bewaringstermijn van de gegevens

Als wij niet in staat zijn om u een vacature aan te bieden of als u een vacature afwijst, uw sollicitatie in trekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons vraagt uw gegevens te wissen,  worden de door u verzonden gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiegegevens, maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure opgeslagen resp. bewaard (bewaartermijn) om bij discrepanties de details van de sollicitatieprocedure te kunnen traceren (artikel 6, lid 1, punt f AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG ALS U GERECHTVAARDIGDE BELANGEN HEBT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarverplichting of enige andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Als duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk is (bijv. vanwege een dreigende of aanhangig gemaakte rechtszaak), zal de wissing pas plaatsvinden wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Skip to main content